Allmänna villkor

För handel med Köpoptioner hos Whiskybusiness

Parterna som sluter avtal om andelar i ett whiskyfat är Whisky Bus. AB(org.nr 559246-0108, kallat WBAB, och en fysisk eller juridisk person, kallad Köparen.

Köpoption: Köparen betalar för en köpoption motsvarande en andel av angivet fat med whisky. Köparen är då garanterad en andel, sex (6) flaskor á 700 ml, från angivet fat. Köparen är ansvarig för sin köpoption tills whiskyn har buteljerats och distribuerats. Köparen kan överlåta sin option till annan person, men är tillika ansvarig för optionen till den utverkats. Genom att avgiften för köpoptionen är inbetalad till WBAB har parterna ingått avtalet som är bindande och som regleras genom parternas underskrifter.

Skatter och avgifter: Köparen hålls ansvarig för betalning av uppkomna skatter och avgifter i samband med utlämning av andelsflaskorna.

Ansvaret för whiskyfatet: WBAB äger lagligen fatet med whisky fram till att andelarna har distribuerats. WBAB ansvarar för att teckna försäkring/ar som täcker köparens andel. WBAB står för avgifter och kostnader för buteljering, etikettering, transport och distribution till av Köparen angivet Systembolag.

Buteljering: WBAB står för kostnaderna för buteljering, etiketter, korkar, transport och distribution till av Köparen angivet Systembolag.

Registeruppgifter: Köparen ansvarar för att uppgifter angivna vid intresseanmälan är korrekta. Skulle kontaktuppgifterna ändras ansvarar Köparen för att dessa ändringar registreras via epost, se hemsidan.

Kontakt och meddelanden: Meddelanden och erbjudanden rörande whiskyn, lagringen eller dylikt tillställs Köparen. WBAB:s kontakt med Köparen sker i första hand genom den e-postadress som Köparen angivit i sina kontaktuppgifter.

Leverans: Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt försäljningsställe i enlighet med de lagar som gäller vid buteljeringstillfället.

Oförutsedda händelser: Whiskyn lagras i ekfat. Då eken i faten är ett levande material kan läckage och andra oförutsedda händelser inträffa. WBAB:s tecknade försäkring kompen­serar eller ersätter, i den mån det är möjligt, Köparen för eventuellt bortfall vid dylika händelser.

Ändring av villkor i redan slutna avtal: WBAB äger rätt att träffa överenskommelse med Köpare om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut ger anledning härtill eller om det i övrigt – enligt WBAB:s bedömning – är nödvändigt.

Force Majeure: Med Force Majeure avses krig, terroristhandling, politiska oroligheter, import eller exportrestriktioner, myndigheters beslut eller föreskrifter, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, brand, översvämning, storm, orkan eller andra naturkatastrofer, olyckshändelse eller annan med angivna fall jämförbar omständighet utanför WBAB:s kontroll, vilka hindrar WBAB från att fullfölja åtagandena. Förhindras WBAB:s åtaganden enligt detta avtal till följd av Force Majeure ska WBAB, för den tid som hindret varar, anses befriat från sina åtaganden enligt avtalet. Köpare har då ej rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit.

 

Allmän information

Information och extratjänster: Bolaget erbjuder Köpare ytterligare upplevelser, tjänster och produkter relaterade till deras fatandelsägande. Dessa tillval presenteras löpande via hemsidan och genom separata utskick.

 

Kontakt med WBAB

Adress:
Whisky Bus. AB
Lumagatan 19
120 63 Stockholm
E-post: info@whiskybusiness.se

Visst vore det ballt att vara VIP medlem.

Köper du tre andelar i tre olika fat vid ett tillfälle blir Du automatiskt medlem i Whiskybusiness VIP klubb. Coola erbjudande och massor av gott att dricka.